Cem kaya. Son Dakika Cem Kaya Haberleri

INTERVIEW: Cem Kaya (Director of Remake, Remix, Rip

Cem kaya

Bu yolculuk sýrasýnda, yýllardýr biriktirdiðim tüm yükleri bazen teker teker bazen paket paket atýp kurtuldum. Danýþmanlýk hizmeti ihtiyacýnýz olduðunda düþünmeden gitmeniz gereken kiþidir. Mesleðini profesyonel olarak ve severek yapmasýnýn, en önemli özelliklerinden birisi olduðunu düþünüyorum. Hakkýnda yapýlan olumlu yorumlarý okuyunca kendisiyle görüþmem gerektiðine karar verdim. And then one friend who was an archivist I could ask him for films that were hard to find and so over the years I got myself my own archive. Yaþadýðým kötü ve rahatsýz edici anlarýn üzerinden tek tek geçtik, her geçen seans sonrasý kendimi daha güçlü ve daha iyi hissettim. Kafama taktýðým ve yaþam kalitemi düþürdüðüne inandýðým sorunlarýmý çözmemde , samimi ,sýcak ve dosthane tavrý ve sunduðu zekice çözüm yollarý çok faydalý oldu.

Next

Cem Kaya Haberleri

Cem kaya

Her seans sonrasý kendimde fark ettiðim ruhsal geliþim beni çok mutlu ediyordu. Daha önce de aldýðým sonuçsuz yardýmlardan dolayý sadece küçük bir umutla gittim ofisine. So, what did they do? They had to somehow make it available for their own readers. . Because, all the formulas they have, people get bored of them. And the more the internet developed, I had more access to the films and there were some platforms where you could trade films.

Next

Psikolojik Danýþman Cem KAYA

Cem kaya

Gittiðim ilk gün ve son gün arasýndaki farký görmemek imkansýzdý. Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız. Ýþini sevdiði için baþarýlý ve yönlendirmelerinde isabetli olmasý gayet doðal. Bunun yanýnda oðlum ile kurmuþ olduðu abi-kardeþ diyaloglarý bizleri son derece rahatlattý. Konusuna hakim ve oldukça deneyimli olduðunu düþündüðümüz birisi.

Next

Son Dakika Cem Kaya Haberleri

Cem kaya

Türk Filmleri Festivali bu yıl Seattle'da Cem. Þuan ne uykusuzluðum kaldý , ne aðlama krizlerim ne öfke nöbetlerim. En deðer verdiðimiz yaný ise yaþamýþ olduðu çok fazla seneryo ve sonuçlandýrma becerileri sayesinde sorunlarýnýz ile çok rahat eþleþtirme yapabilmesi. And I think this is the interesting part in Yeşilçam, that it was an industry and sometimes the industry allowed you as a director to make an arthouse film. Artýk daha güçlüyüm ve bu fobiyi yenmem için gereken inanç kendimde bulunuyor. Empati kurabilen, zeki, samimi sýfatlarý tam ona göre.

Next

Son Dakika Cem Kaya Haberleri

Cem kaya

. En karýþýk olaylarý ,bakýþ açýsýyla en yalýn halde görmenizi saðlar ,bakýþ açýnýzý deðiþtirir ve duruma hakim hale gelmenizi saðlar. Kendisiyle tanýþma fýrsatýný yakalamýþ olmayý kendim için büyük bir þans olarak deðerlendiriyorum. Dolayýsýyla kronikleþen sýkýntýlarýmý da beklediðimden daha kýsa bir sürede çözebildik. Her gittiðimde asistanýn güler yüzü ve sýcak karþýlamasý ile karþýlaþtým. .

Next

Psikolojik Danýþman Cem KAYA

Cem kaya

Bundan sonraki meslek hayatýnda þimdiye kadar baþardýklarýnýn çok daha fazlasýný elde edeceðinden eminim. Kýzýmla vakit geçirmek benim için iþkence olmaktan çýkýp büyük bir zevke dönüþtü. So what they did was they opened themselves to Europe. Geliþimi için çok sayýda alanýyla ilgili terapi eðitimi aldý ve yetkin bir terapisttir. I could have shown it in a bad shape — I watched it in a bad shape.

Next

Psikolojik Danýþman Cem KAYA

Cem kaya

I went back and forth all the time, between Berlin and Istanbul, and I went to pirates and they made copies for me. Özellikle ''Ergen Zorbalýðý'' diye adlandýrýlan bunu kendisinden öðrendik günümüz okullarýnda sýkça karþýlaþýlan davranýþlar ile ilgili savunma fikren alternatiflerini kolaylýkla üretebiliyor olmasý. Sýcak, samimi, sempatik duruþunu mesafeli ve soðukkanlý yorumlarýyla müthiþ besliyor. Mesleðiyle ilgili geliþmeleri izlediði gibi, farklý yaklaþýmlarla sorunlarý çözmeye gayret eder. Cem Bey ile iþyerinde verdiði iletiþim eðitimi sayesinde tanýþtým. Belki de en çok zorlandýðým alanlarý tanýmlamýþtý. Kendisine buradan bana yardýmcý olduðu için tekrar teþekkür ediyorum.

Next